Ce cuprinde programul?

Programul educaţional al Grădiniţei Paradisul Piticilor este în conformitate cu normele
metodologice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cuprinde:
 • Domeniul estetic şi creativ – muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmie;
 • Domeniul om şi societate – capacitatea de relaţionare, de socializare şi de dezvoltare emoţională;
 • Domeniul limbă şi comunicare – dezvoltarea comunicării, a abilităţii de a descifra mesajul, de iniţiere în universul literar.
 • Domeniul ştiinţe – domeniul matematic prin intermediul experienţelor practice, a jocurilor dirijate cu materiale, înţelegerea naturii prin observări, experimente, prin lucrări practice;
 • Domeniul psiho-motric – coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de fineţe.

În cadrul activităţilor organizate în grădiniţă, se va urmări realizarea unei legături reale între domeniile experienţiale şi domeniile de dezvoltare, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin găsirea strategiilor adecvate de atingere a dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităţilor educative.

front-view-woman-teaching-kids-kindergarten

ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul proiectelor planificate în funcţie de temele propuse de curriculum, de nivelul de vârstă, de nevoile şi de interesele acestora. Se pot desfăşura maxim 5 şi minim 3 activităţi integrate pe săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor.

Sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.

includ rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada după-amiezii (inclusiv activităţile opţionale).

Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreagă activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiaza, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.

Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale acestuia şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.
Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. Acesta influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în formare a preşcolarului.

CURRICULUM

Curriculumul grădiniţei noastre este variat şi parcurs gradat în cele patru grupe. Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educaţiei ationale si Cercetării Stiintifice.

TEMATICA SĂPTĂMÂNALĂ

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cum planificăm/organizăm o activitate?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” şi „Ce şi cum vreau să fiu?”.

Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă. Aceasta include subiecte precum: grădiniţa, familia, anotimpurile, animale domestice şi sălbatice, fructe şi legume, copaci şi flori, mijloace de transport, sporturi şi jocuri, oraşul şi satul, pământul, universul, rase umane, obiecte şi proprietăţile lor, etc.

Fiecare temă este parcursă pe durata a 1-3 săptămâni. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta. Vocabularul vizat, informaţiile, cântecele, poeziile, etc, cresc gradual în volum şi complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre grupa pregătitoare.

DOMENII EXPERIENŢIALE

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferite niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Experienţele şi trăirile caracteristice presupun exploatarea trăirilor afective, ca şi a proceselor a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe, copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze la o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmia, etc).

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

În abordarea acestui domeniu, plecăm de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi a activităţilor morale. Astfel, copiii vor înţelege mult mai uşor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, atunci când le vor putea observa concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De asemenea, dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizată de observarea şi discutarea de către copii a unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate şi de studierea sau dezbaterea unor opere literare specifice vârstei.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

Prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Urmărim ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.

Studiul operelor literare specifice vârstei rafinează gândirea şi limbajul copiilor, extinde capacitatea lor de a înţelege situaţii interpersonale complete şi a aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţilor de evaluare.

Tot în cadrul acestui domeniu este inclus şi primul contact al copilului cu o limbă străină. În acest sens, copilul va fi obişnuit sistematic să asculte sonoritatea specifică limbii străine studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia. De asemenea, copilul va fi ajutat să înveţe cuvinte care să îi permită să vorbească despre el însuşi şi despre mediul înconjurător, care să îi faciliteze relaţii/contacte sociale simple cu vorbitorii nativi ai limbii respective şi care să îi ajute să participe oral la viaţa/activitatea din clasă/comunitate.

Activităţile cele mai potrivite pentru această învăţare sunt:

 • memorarea de cuvinte/propoziţii, cântece şi jocuri muzicale;
 • imitarea ritmurilor diferite, acompaniind frazele auzite şi repetate cu o tamburină;
 • jocuri de limbă.

Copilul va fi încurajat să înveţe şi câteva elemente ale culturii ţării respective (istoria locurilor, creaţii artistice specifice, mâncăruri, activităţi tradiţionale, etc).

DOMENIUL ŞTIINŢE include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

Preşcolarul va fi pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale. În această manieră vor putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte cum ar fi: volum, masă, număr şi, de asemenea, ei vor putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, clasificare sau descriere cantitativă. Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată de conexiunea cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă. Deosebit de semnificativă este concretizarea ideilor matematice în experimente, utilizarea lor împreună cu alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme, pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii sau relevanţei unor mesaje.

Abilităţi şi componente asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii ce pot fi dobândite de preşcolari când sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei, confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii şi de manipulare de finţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Activităţile prin care preşcolarii vor fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care implică mişcarea corporală, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinută.

DOMENII DE DEZVOLTARE

DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinere a sănătăţii şi securităţii personale.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea fizică:                            

– dezvoltarea motricităţii grosiere

– dezvoltarea motricităţii fine

– dezvoltarea senzorio-motorie

Sănătate şi igienă personală:             

– promovarea sănătăţii şi nutriţiei

– promovarea îngrijirii şi igienei personale

-promovarea practicilor privind securitatea personală

DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltare socială:

– dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii

– dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată

– acceptarea şi respectarea diversităţii

– dezvoltarea comportamentelor prosociale

Dezvoltarea emoţională:

– dezvoltarea conceptului de sine

– dezvoltarea controlului emoţional

– dezvoltarea expresivităţii emoţionale

DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, nonverbală şi verbală), şi preachiziţii pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare din celelalte domenii.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:      

– dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă)

 • dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă)

Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii       

– participarea la experienţe cu carte, cunoaşterea şi aprecierea cărţii

 • dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică, asocierea sunet-literă
 • conştientizarea mesajului vorbit/scris
 • însuşirea deprinderilor de scris, folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj.

DOMENIUL DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ a fost definit în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţi de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme

Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:

 • reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare)
 • cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, Spaţiul, metode ştiinţifice).

DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Dimensiuni ale domeniului:

– curiozitate şi interes

 • iniţiativă
 • persistenţă în activitate
 • creativitate